Posted by: Tomasz CEDRO | 13/01/2012

Wstęp do CeDeROM BCI

Brain Computer Interface czyli Interfejs Mózg-Komputer to urządzenie, które ma stanowić bezpośredni pomost pomiędzy człowiekiem a maszyną. Inna nazwa tego typu urządzenia to Human-Machine Interface lub Neural-Interface. Więcej informacji na temat koncepcji tego typu rozwiązań można znaleźć w na wikipedii.

MożliwoÅ›ci jakie niesie ze sobÄ… tego typu dziaÅ‚ajÄ…ce urzÄ…dzenie sÄ… wÅ‚aÅ›ciwie nieograniczone – poprzez bezpoÅ›rednie sterowanie urzÄ…dzeniami za pomocÄ… “siÅ‚y myÅ›li”, inteligentne protezy czy implanty, innowacyjne urzÄ…dzenia biomedyczne, nowe medium wymiany informacji, lub też inne których jeszcze nawet nie znamy.

Inicjatorem projektu jest Tomasz CEDRO, którego prace dyplomowe (inżynierska oraz magisterska) dotyczą właśnie tego tematu i urządzenia. Prace nad projektem prowadzone są już od kilku lat przy współpracy z Zespołem Aparatury Biocybernetycznej PW oraz Studenckim Kołem Naukowym PW.

Pierwszy etap prac to BCI nieinwazyjne, czyli takie, które nie będzie wymagać bezpośredniej ingerencji w układ nerwowy człowieka, a swoje działanie będzie opierać na sygnałach elektrycznych generowanych przez mózg odczytywanych na zasadzie zbliżonej do EEG. Tego typu rozwiązania już istnieją i stawiają swoje pierwsze kroki! Plany na przyszłość zakładają stworzenie i rozwój inwazyjnych urządzeń i implantów neuronowych. Projekt podzielony jest na kilka mniejszych podprojektów, a jak pokazuje praktyka, każdy z nich trwa nawet kilka lub kilkanaście miesięcy. Poszczególne podprojekty będą mogły być również użyte jako autonomiczne rozwiązania wielu problemów z którymi spotykają się konstruktorzy w praktyce:

  • NarzÄ™dzia programistyczne – umożliwiÄ… uruchomienie oraz inteligentne sterowanie zaprojektowanymi przez nas urzÄ…dzeniami.
  • ModuÅ‚ akwizycji sygnałów biologicznych – uniwersalne urzÄ…dzenie wzmacniajÄ…ce potencjaÅ‚y bioelektryczne, sterowane mikroprocesorowo.
  • ModuÅ‚ sterowania i cyfrowego przetwarzania sygnałów – urzÄ…dzenie przetwarzajÄ…ce i analizujÄ…ce odebrane sygnaÅ‚y biologiczne.
  • ModuÅ‚y komunikacyjne – zapewniajÄ… wymianÄ™ informacji z zewnÄ™trznymi urzÄ…dzeniami i systemami.
  • ModuÅ‚y prezentacji wyników – najczęściej programy komputerowe majÄ…ce na celu implementacjÄ™ wybranego algorytmu czy systemu BCI.

ProszÄ™ Å›ledzić nasze osiÄ…gniÄ™cia – w miarÄ™ dokonywania postÄ™pów kolejne materiaÅ‚y bÄ™dÄ… dokumentować osiÄ…gniÄ™cia projektu, zapraszam również do odwiedzin strony w bieżącej kategorii


Categories