Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE
(wersja z dnia 11-10-2011r.)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę “Polska Interdyscyplinarna Grupa Neuroscience”, w skrócie “Neuroscience”, w języku angielskim “Polish Interdisciplinary Neuroscience Group”, w dalszych postanowieniach zwana Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników zgodnie z definicją w ustawie z dnia 26.VI 1974 r. Kodeksu Pracy wraz z późn. zm.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

7. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy oraz rozwój badań i prac naukowo-badawczych w dziedzinie neuronauk (ang. neurosciences) oraz nauk pokrewnych.

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, b) prowadzenie spotkań, wykładów, wystaw, szkoleń i konferencji,
c) działalność publicystyczną i wydawniczą,
d) integrację środowiska akademickiego, naukowego i przemysłowego,
e) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i badawczymi.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

10. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierajÄ…cych,
c) honorowych,
d) rady naukowej.

11. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która spełni wszystkie poniższe warunki:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

12. Członkiem Zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

13. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, w formie i wielkości uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia, potwierdzonej umową. Osoba prawna może zostać jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

14. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

15. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

16. Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie stanowiące Władze Stowarzyszenia na wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia.

17. Członkami Rady Naukowej mogą zostać osoby posiadające wybitne osiągnięcia naukowe w swoich dziedzinach, przyjęte do Rady Naukowej na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

18. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

19. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
a) aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) przynależności do co najmniej jednej Sekcji Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek.

20. Członkowie Wspierający, Członkowie Honorowi oraz Członkowie Rady Naukowej Stowarzyszenia nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak dobrowolnie brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

21. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

22. Członkowie Honorowi oraz Członkowie Rady Naukowej są zwolnieni ze składek członkowskich.

23. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez ZarzÄ…d z powodu:
• łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• unikania lub notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
• braku wpłat składek członkowskich za okres jednego roku,
• na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej z w/w powodów.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sÄ…du,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

24. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna i wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

25. WÅ‚adzami Stowarzyszenia sÄ…:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) ZarzÄ…d,
c) Sekcje,
d) Komisja Rewizyjna.

26. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów,
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

27. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, stanowiących kworum, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

28. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, rady naukowej oraz zaproszeni goście.

29. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

30. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

31. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Walne zgromadzenie członków nadzwyczajne powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym od daty wpływu wniosku do Zarządu. Wniosek powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

32. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności kworum, tj. co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w trybie głosowania tajnego. Bezwględna liczba głosów oznacza, że liczba głosów “za” wnioskiem jest większa od sumy głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”. Dodatkowo aby wniosek został przyjęty, liczba osób popierających go musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów.

33. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie ZarzÄ…dowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

35. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

36. Poszczególne funkcje Zarząd rozdziela wśród swoich członków, tuż po wyborach. W przypadku braku zgody w rozdziale funkcji Zarządu, hierarchia wyznaczana jest odpowiednio na podstawie liczby głosów poszczególnych kandydatów.

37. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

38. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarzÄ…du nad majÄ…tkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o zarządzania majątkiem Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnÄ…trz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.

39. Stowarzyszenie stworzone jest z wzajemnie uzupełniających się merytorycznie zespołów tworzących Sekcje Stowarzyszenia.

40. Władze każdej Sekcji Stowarzyszenia powołane są do kierowania działalnością całej Sekcji Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, a także reprezentują Sekcję Stowarzyszenia na zewnątrz.

41. Władze Sekcji Stowarzyszenia stanowi przewodniczący. W razie uzasadnionej konieczności, za zgodą Zarządu, przewodniczący może wyznaczyć swojego zastępcę na czas określony.

42. Władze Sekcji posiadają głos doradczy w posiedzeniach Zarządu, w których mają obowiązek uczestniczyć.

43. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

44. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Hierarchia ustalana jest na zasadach identycznych jak dla Zarządu.

45. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

46. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJÄ„TEK I FUNDUSZE

47. MajÄ…tek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności zarówno publicznej jak i niepublicznej.

48. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

49. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkÄ™ finansowÄ… zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami.

50. Organem kompetentnym w zakresie zarzÄ…dzania majÄ…tkiem Stowarzyszenia jest ZarzÄ…d.

51. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

52. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy łącznej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, stanowiących kworum.

53. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

54. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie majÄ… przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

Za pomoc w opracowaniu statutu dziękujemy panu Wojciechowi Wojtaszkowi (wersja początkowa) oraz pani referendarz sądowej Krystynie Mikosz (uwagi do wersji finalnej).