Posted by: Tomasz CEDRO | 05/01/2014

Podsumowanie działalności za rok 2013

Szanowni Członkowie Neuroscience, nowy rok 2014 to czas podsumowania działalności za 2013 i planowania nadchodzacych aktywności. Prosimy o nadsyłanie swoich osiągnięć na naszą grupę dyskusyjną, którymi chętnie podzielimy się na naszej stronie WWW. Jednocześnie przypominamy o statutowej konieczności opłacania składek członkowskich. Wysokość składki członkowskiej wynosi 50 zł. Składki należy przekazać na rachunek bankowy Neuroscience:

78 1140 2004 0000 3602 7497 7466
Polska Interdyscyplinarna Grupa NEUROSCIENCE
Orzycka 4 /129
02-695 Warszawa

Termin płatności to pierwszy kwartał roku czyli koniec marca 2014. Szczególnie ważne są nasze osiągnięcia za rok 2013, proszę więc przesyłać wszystkie publikacje, udział w projektach i konferencjach, ponieważ one stanowią nasz dorobek, który jest zasadniczym argumentem przy pozyskiwaniu finansowania na nasze badania.

JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d Neuroscience przesyÅ‚a najserdeczniejsze życzenia pomyÅ›lnoÅ›ci, radoÅ›ci z tworzenia i rozwoju, oraz samych sukcesów w roku 2014! 🙂

Posted by: Tomasz CEDRO | 13/01/2013

WÅ‚asne sterowniki w Matlab

Matlab jest jednym z najpotężniejszych komputerowych narzÄ™dzi obliczeniowych stosowanych we współczesnej szeroko rozumianej nauce i inżynierii. Poza prostotÄ… użycia oferuje nieskoÅ„czone możliwoÅ›ci rozbudowy za pomocÄ… tzw. toolbox’ów. Matlab może być wykorzystany w niemal każdej dziedzinie nauki, nam jednak przyda siÄ™ do budowania i weryfikacji teoretycznych modeli opisujÄ…cych rzeczywiste zjawiska, głównie zwiÄ…zanych z sygnaÅ‚ami EEG. Aby jednak to byÅ‚o możliwe musimy nauczyć siÄ™ pozyskiwać dane z fizycznych urzÄ…dzeÅ„ do wirtualnego Å›wiata Matlaba, czy to za pomocÄ… istniejÄ…cych już narzÄ™dzi, czy raczej wÅ‚asnych sterowników i programów. Celem tego projektu jest rozpoznanie dostÄ™pnych juz metod pozyckiwania danych, ich rozbudowy lub tworzenia alternatywnych rozwiÄ…zaÅ„.

Warto również wspomnieć, że Matlab nie jest jedynym programem sÅ‚użącym do modelowania matematycznego — dostÄ™pne sÄ… również jego darmowe odpowiedniki Open–Source jak Octave czy SciLab – choć nie tak potężne i bogate w możliwoÅ›ci rozbudowy, stanowiÄ… dobrÄ… podstawÄ™ do legalnej pracy badawczej, a ninejszy opis odnosi siÄ™ również to tych programów. Nie każdy może pozwolić sobie na zakup bardzo drogiej oryginalnej licencji, dodatkowych modułów programowych i sprzÄ™towych do wÅ‚asnych badaÅ„. Jak siÄ™ zresztÄ… okaże, takie drogie i komercyjne rozwiÄ…zanie nie zawsze sÄ… rozwiÄ…zaniem problemu badawczego – a w tym konkretnym przypadku jest to konstrukcja wÅ‚asnego systemu pomiarowego i weryfikacji jego pomiarów, a także dalsza obróbka danych.

Read More…

Posted by: Tomasz CEDRO | 13/01/2013

TÅ‚umacz + Kalendarz

Na naszej stronie pojawiÅ‚a siÄ™ możliwość automatycznego tÅ‚umaczenia na inne jÄ™zyki obce online z użyciem Google Translate. DodaliÅ›my również kalendarz wydarzeÅ„ oraz jego miniaturÄ™ dziÄ™ki czemu nikt nie przegapi najciekawszych wydarzeÅ„ zwiÄ…zanych z naszÄ… grupÄ… lub tematami pokrewnymi 🙂

Posted by: Tomasz CEDRO | 12/01/2013

Aktualizacja strony www

PostanowiliÅ›my tchnąć nieco życia w naszÄ… stronÄ™ internetowÄ…. UmieÅ›ciliÅ›my tu informacje o naszej dziaÅ‚aÅ‚noÅ›ci i osiÄ…gniÄ™ciach, baner na górze bÄ™dzie przedstawiaÅ‚ zdjÄ™cia z naszych wybranych projektów i aktywnoÅ›ci. PostanowiliÅ›my umieszczać wiÄ™cej informacji o statusie naszych projektów i nawet tych mniejszych osiÄ…gniÄ™ciach. Zapraszamy do odwiedzin 🙂

Posted by: Tomasz CEDRO | 24/12/2012

Nowy rok 2013

PrzesyÅ‚amy najlepsze życzenia Å›wiÄ…teczne i noworoczne dla naszych czÅ‚onków oraz sympatyków – zdrowia, radoÅ›ci tworzenia, samych przyjaciół na drodze oraz sprzyjajÄ…cych możliwoÅ›ci do realizacji planów i marzeÅ„ w nadchodzÄ…cym roku 2013!

Posted by: Tomasz CEDRO | 23/11/2012

Podsumowanie 2H/2013

23 listopada 2012 odbyÅ‚o siÄ™ specjalne Spotkanie ZarzÄ…du podsumowujÄ…ce dziaÅ‚alność w drugiej poÅ‚owie 2012 roku oraz wyznaczajÄ…ce stan i plan prac na przyszÅ‚ość. PrzetestowaliÅ›my możliwość tego typu spotkaÅ„ z użyciem platwormy Goole Plus / Hangouts. ZauważyliÅ›my istotnÄ… potrzebÄ™ pozyskiwania Å›rodków finansowych na nasze badania i nad tym bÄ™dziemy pracować w roku 2013 niezależnie od projektów juz prowadzonych…

Posted by: Tomasz CEDRO | 06/07/2012

Podsumowanie 1H/2012

6 lipca 2012 roku odbyło się Spotkanie Zarządu podsumowujące naszą dotychczasową działalność oraz wyznaczające działania na przyszłość.

W nasze szerego wstąpił Grzegorz Miziołek z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej i będzie nam pomagał w budowaniu konstrukcji mechanicznych oraz robotycznych sterowanych za pomocą biopotencjałów.

Posted by: Tomasz CEDRO | 02/02/2012

Powstaje strona WWW

UruchomiliÅ›my naszÄ… stronÄ™ internetowÄ…! BÄ™dziemy umieszczać tutaj informacje o naszej organizacji, aktywnoÅ›ci, projektach i osiÄ…gniÄ™ciach naukowych 🙂

Posted by: Tomasz CEDRO | 13/01/2012

Wstęp do CeDeROM BCI

Brain Computer Interface czyli Interfejs Mózg-Komputer to urządzenie, które ma stanowić bezpośredni pomost pomiędzy człowiekiem a maszyną. Inna nazwa tego typu urządzenia to Human-Machine Interface lub Neural-Interface. Więcej informacji na temat koncepcji tego typu rozwiązań można znaleźć w na wikipedii.

MożliwoÅ›ci jakie niesie ze sobÄ… tego typu dziaÅ‚ajÄ…ce urzÄ…dzenie sÄ… wÅ‚aÅ›ciwie nieograniczone – poprzez bezpoÅ›rednie sterowanie urzÄ…dzeniami za pomocÄ… “siÅ‚y myÅ›li”, inteligentne protezy czy implanty, innowacyjne urzÄ…dzenia biomedyczne, nowe medium wymiany informacji, lub też inne których jeszcze nawet nie znamy.

Read More…

Posted by: Tomasz CEDRO | 28/11/2011

Rejestracja w KRS zakończona sukcesem!

W dniu 28.11.2010r. zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS0000400581, jako “Polska Interdyscyplinarna Grupa NEUROSCIENCE”. Serdecznie dziękuję wszystkim za pracę, zaangażowanie i czas włożony w ten proces, który jest pierwszym krokiem do naszych sukcesów oraz realizacji marzeń naukowych.

Posted by: Tomasz CEDRO | 05/10/2011

Formalizacja działalności

Proces rejestracji wciąż trwa i nie jest trywialny – musieliÅ›my poprawić część dokumentów i zawartych (lub brakujÄ…cych) w nich informacji, konieczne byÅ‚y drobne zmiany w Statucie.

Posted by: Tomasz CEDRO | 29/06/2011

Pierwsze kroki w kierunku formalizacji

Po dÅ‚ugich pracach mamy wstÄ™pnÄ… wersjÄ™ Statutu. RozpoczÄ™liÅ›my procedurÄ™ rejestracji naszego stowarzyszenia w KRS. Potrzebne jednak sÄ… poprawki w zÅ‚ożonych formularzach…

Posted by: Tomasz CEDRO | 20/04/2011

Spotkanie założycielskie

W dniu 20 kwietnia 2011 odbyło się pierwsze formalne spotkanie założycielskie naszej grupy. Ustaliliśmy nazwę, zadady funkcjonowania, organizację i szkic statutu. Kolejnym krokiem będzie formalizacja działalności..

Categories